Anmälan om ersättningsanspråk mot Askersunds kommun avseende skada som kommunen orsakat

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du drabbas av en skada i Askersunds kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Här kan du läsa om vad som gäller.

Du som har drabbats har möjlighet att få ersättning från ditt eget försäkringsbolag, oavsett om det som hänt är en olyckshändelse eller om kommunen har orsakat skadan. Du som har drabbats av en skada bör därför alltid först kontakta ditt eget försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en sakskada, en personskada eller en annan skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen skall bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.
 
I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

När kan du ha rätt till skadestånd?

Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt för att få skadestånd. 
Den skadelidande ska kunna bevisa att kommunen är ersättningsskyldig, vilket ofta innebär att du som drabbad måste bevisa att skadan har orsakats genom vårdslöshet eller försummelse, samt att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har underhållsansvar.
Du måste också bevisa vari skadan består och hur stor skadan är i kronor samt på vilket sätt den påstådda vårdslösheten eller försummelsen har lett till din skada.

Skadelidandes ansvar

Den skadelidande är skyldig att visa att hen lidit skada samt att styrka denna genom verifikationer (t.ex. kvitton, fakturor, offerter, bilder eller dylikt underlag). Den skadelidande är dessutom skyldig att visa att kommunen har orsakat skadan samt ska som huvudregel visa att kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse. 

Att ställa ett skadeståndsanspråk

När en skada som är följden av en ren olyckshändelse har inträffat finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun för det som inträffat. 
De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Tänk även på att, enligt Kommunallagen, är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.
Du – den skadelidande - ska i första hand anmäla skadan till eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav. Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

Efter att du har fått besked av din skada från ditt försäkringsbolag, kan du skicka ett skadeståndsanspråk mot kommun, kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som orsakat skadan. Ett ersättningsanspråk gör du via blankett, som finns via länk på hemsidan. 
När du gör det, tänk på att du ska ange exakt var skadan har ägt rum. Om du har fått ersättning för skadan från ditt försäkringsbolag, kan du endast kräva självrisken av kommunen.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning fån Askersunds kommun med anledning av inträffad skada, t.ex. självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till kommunen. 
Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

•    Skadedatum
•    Skadeplats
•    Beskrivning av händelseförloppet
•    Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
•    Bilder på skadan
•    Ersättningskravet specificerat i kronor
•    Verifikat för ersättningskravet (kvitton, fakturor, offerter eller dylikt underlag) 

Handläggning och besked 

När anmälan kommer in sammanställer kommunen skadeståndsanspråket. Om möjligt utreds skadeståndsanspråket först av kommunen. Då det krävs skickas ärendet till kommunens försäkringsbolag, som genomför en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. 

När utredningen är klar får du besked av kommunens försäkringsbolag eller kommunens försäkringshandläggare om Askersunds kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Under utredningen kan du komma att bli kontaktad av kommunens försäkringsbolag som också vid utredning av händelsen:
•    För kommunens räkning förhandlar med dig som riktat skadeståndskravet mot kommunen
•    För kommunens talan om det inte går att komma överens utan att frågan måste prövas av domstol

Om kommunen bedöms ha skadeståndsansvar

Om utredningen visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar kommunen ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler.

Frågor om e-tjänsten

Per Johansson
per.johansson2@askersund.se
0583-810 13

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@askersund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa